05 LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP 02

ĐIỂM MẠNH KHI ỨNG DỤNG ORACLE ERP

ERP là hệ thống tất cả trong một, mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích, diễn giải nhằm phản ánh mọi hoạt động phát sinh thực tế tại doanh nghiệp.

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU

Khoản phải thu là số tiền khách hàng nợ công ty, do công ty đã bán chịu hàng hóa và dịch vụ cho họ. Bán chịu là hình thức tín dụng thương mại, theo đó các doanh nghiệp bán hàng là tổ chức cấp tín dụng cho khách hàng.