MACHINE LEARNING

Machine learning là một phương pháp phân tích dữ liệu tự động xây dựng mô hình phân tích. Đây là một phần của trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên ý tưởng rằng máy móc sẽ có thể học hỏi và thích nghi thông qua kinh nghiệm