Tin ERP

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý,  kế toán gắn liền với các hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà Nước mà còn rất cần thiết và quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế.

Xuất phát từ tính chất, nội dung và đối tượng sử dụng thông tin thì kế toán được phân thành: kế toán tài chínhkế toán quản trị. Hai bộ phận này hợp thành hệ thống thong tin kế toán doanh nghiệp, cùng nghiên cứu các hiện tượng kinh tế tài chính về hoạt động của doanh nghiệp nhưng theo những mục đích riêng, phạm vi riêng. Bài viết này giúp giới thiệu tổng quan về kế toán tài chính trong hệ thống kế toán hiện nay của doanh nghiệp.

Khái niệm

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Các bộ phận kế toán tài chính

Bao gồm: Kế toán tổng hợp và các kế toán chi tiết.

Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị

Kế toán chi tiết thì phải thu thập xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể theo từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, số liệu mà một kế toán chi tiết tổng hợp được phải bằng đúng số liệu kế toán tổng hợp trong cùng một kỳ kế toán.

Đặc điểm kế toán tài chính

Kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, do đó để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chức ở tất cả các đơn vị kế toán và hệ thống sổ ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thủ các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin thực hiện về những hoạt động đã phát sinh, đã xảy ra mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình thái giá trị.

Báo cáo của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động cùa doanh nghiệp trong một thời ký báo cáo của kế toán tài chính được thực hiện theo định kỳ thường là hàng năm.

Đơn vị tính của kế toán tài chính

 Đơn vị tính được sử dụng trong một kỳ kế toán gồm có:

Đơn vị tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng (ký hiệu VNĐ hay đ). Trong nhiều trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh là đồng ngoại tệ thì kế toán phải theo nguyên giá ngoại tệ và tiền VND theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Đối với những đồng ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái đối với đồng Việt Nam thì phải thông qua một loại tiền tệ thứ 3 có quan hệ với cả hai loại tiền tệ đó.

Đối với đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại đơn vị tiền tệ làm căn cứ để kế toán khi lên BCTC và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC.

Đối với đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của nước Việt Nam. Trong trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải thực hiện quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam.

Kỳ kế toán và các báo cáo kế toán tài chính

STT Kỳ kế toán Báo cáo tài chính
1 Kỳ kế toán tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN.
2 Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12. Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.
3 Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. Kế toán phải thực hiện làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài.
4. Các công việc khác phải làm của kế toán tài chính: Thông báo phát hành hoá đơn, Giấy nộp tiền NSNN…

Sổ kế toán: Tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo các công nợ phải thu và phải trả, tổng họp báo cáo hàng tồn kho. Các công việc chi tiết khác như tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu và phải trả, nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, Doanh thu, chi phí…

 

Kỳ kế toán của một đơn vị mới thành lập được quy định như sau.

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.

Đơn vị kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu hay chấm dứt hoạt động kinh doanh thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.

Tải tài liệu về các báo cáo tài chính trên excel tại đây

Nền kinh tế nước ta đang trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay phải chấp nhận sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt và phức tạp, kéo theo sự đòi hỏi về thông tin kinh tế nói chung và thông tin kinh tế nói riêng. Vì thế, để đáp ứng được các nhu cầu sử dụng thông tin đa dạng kịp thời, hữu ích thì việc tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp hết sức quan trọng, giúp cung cấp các thông tin đầy đủ để đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Share
Published by
Nhu Quynh

Bài viết mới nhất

Quy Trình Đánh Giá Và Lựa Chọn Phần Mềm ERP

Đánh giá và lựa chọn các gói ERP là tiêu chí cần thiết để triển… Read More

2 years ago

Mục Tiêu Và Phạm Vi Ứng Dụng ERP 2020

Ngày nay song song với sự phát triển của doanh nghiệp là quá trình ứng… Read More

2 years ago

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Triển Khai ERP

Thông thường các dự án ERP thường kéo dài và tốn kém chi phí lớn.… Read More

2 years ago

Những Khó Khăn Khi Doanh Nghiệp Triển Khai ERP

Quản trị doanh nghiệp bằng hệ thống quản trị tổng thể ERP có lẽ không… Read More

2 years ago

4 Lợi Ích Của ERP Cho Doanh Nghiệp

Ngày nay, việc áp dụng các phần mềm vào hệ thống quản lý đã giúp… Read More

2 years ago

Tại Sao Hệ Thống ERP Quan Trọng Với Doanh Nghiệp?

Cùng với sự phát triển, mở rộng quy mô của doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp… Read More

2 years ago

This website uses cookies.