Phân Hệ Kế Toán Tài Chính

Phân hệ kế toán tài chính trong giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ORACLE ERP có các phân hệ sau:

Tong quan quy trinh ke toan tai chinh

Các giao dịch kế toán được tích hợp với các phân hệ khác như tồn kho, mua hàng, bán hàng và sản xuất. Nhờ đó, khi các giao dịch tác nghiệp xảy ra thì các bút toán hạch toán tương ứng như tăng, giảm hàng tồn kho (từ phân hệ tồn kho), công nợ phải thu (từ phân hệ bán hàng), công nợ phải trả (từ phân hệ mua hàng), kế toán giá thành (từ phân hệ sản xuất) được tạo ra tự động và ghi vào các sổ phụ kế toán. Hệ thống tích hợp cho phép giảm thiểu thời gian nhập liệu và luôn đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán phát sinh.

Cuối kì, kế toán có trách nhiệm phải thực hiện việc đóng sổ tại phân hệ Sổ cái tổng hợp để hoàn tất việc quyết toán cho kì đó. Phân hệ này cung cấp các báo cáo theo quy định của Nhà nước cũng như các báo cáo quản trị theo yêu cầu quản lí của doanh nghiệp.

Các chức năng chính trong phân hệ kế toán tài chính

1. Quản lý kế hoạch tài chính

 • Lập và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu – chi phí – lợi nhuận
 • Lập kế hoạch dòng tiền hàng tháng, quý, năm trong hoạt động của Công ty (có tính đến việc cân đối nguồn trả nợ vay).
 • Các báo cáo: Bảng kế hoạch dòng tiền tháng, quý, năm, Kế hoạch chi tiết các khoản công nợ phải thu, kế hoạch chi tiết các khoản công nợ phải trả.

2. Quản lý ngân sách

 • Lập dự toán theo dòng ngân sách hàng năm, theo dõi ngân sách theo từng phòng ban
 • Cho phép theo dõi chi phí theo dòng ngân sách và cánh báo khi chi phí thực tế lớn hơn ngân sách đã được duyệt.
 • Lên báo cáo ngân sách theo tiêu chí tổng hợp hoặc chi tiết theo dòng ngân sách.
 • Lên báo cáo so sánh giữa ngân sách và thực tế

3. Quản trị chi phí

 • Cho phép lập và quản trị theo các dòng chi phí của các đơn vị và tổng công ty.
 • Lên báo cáo tổng hợp hoặc chi tiết chi phí theo từng đơn vị hoặc toàn công ty theo từng kỳ.
 • Lên báo cáo dòng chi phí theo dạng ma trận. cho phép người sử dụng báo cáo có cái nhìn đa chiều về các khoản phí trong từng đơn vị hay toàn công ty.

4.  Kế toán tổng hợp (GL – General Ledger)

Có thể bạn quan tâm:Hướng dẫn sử dụng phân hệ quản trị tài chính kế toán (FIN)

5. Kế toán vốn bằng tiền

 • Quản lý đa tiền tệ: Mọi giao dịch đều có thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toán. Cho phép người sử dụng lựa chọn cách tính tỷ giá ghi sổ theo phương pháp nhập trước xuất trước, trung bình tháng, trung bình di động, đích danh hoặc tỷ giá giao dịch. Khi thanh toán chương trình tự động tính tỷ giá ghi sổ và tạo bút toán chênh lệch tỷ giá. Cuối kỳ chương trình có chức năng tính lại tỷ giá ghi sổ của từng tài khoản, từng khách hàng/nhà cung cấp và tự động tạo lại các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.
 • Những chức năng cơ bản như phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ ngân hàng. Theo dõi tạm ứng, theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả, quản lý hạn thanh toán…
 • Ngoài ra, cho phép theo dõi các hợp đồng vay vốn ngân hàng, vay các cá nhân, cho vay, … đều được quản trị một cách chặt chẽ. Không những thế nó còn cho phép tính lãi vay theo từng hợp đồng. Đồng thời với nó là các báo cáo liên quan.
 • Hơn thế nữa, với phân hệ Quản lý dòng tiền trong giải pháp ORACLE ERP cho phép đơn vị không những quản lý tốt dòng tiền hiện tại mà còn đáp ứng dự đoán những dòng tiền trong tương lai với Chức Năng Lập Kế Hoạch Dòng tiền.
 • Lập chứng từ bao gồm phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ và in chứng từ từ chương trình theo mẫu của người sử dụng, cho phép thực hiện xét duyệt các nghiệp vụ trước lúc tiến hành chi trả…
 • Theo dõi thu chi tiền mặt tức thời tại quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại các ngân hàng theo VNĐ, USD, EUR …
 • Sổ chi tiết thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng theo khách hàng, hóa đơn, hợp đồng và khoản mục phí.
 • Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi tiền mặt, tiền gửi, tồn quỹ theo theo ngày, từ ngày đến ngày.
 • Báo cáo: Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ cái tài khoản, nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, Bảng cân đối thu chi tiền mặt, tiền gửi theo ngày…

6. Kế toán công nợ phải thu

Giải pháp mang tính quản trị, chính vì vậy ngoài những báo cáo chuẩn mực liên quan đến các khoản Công nợ thì giải pháp còn cung cấp cho khách hàng nhiều các báo cáo mang tính quản trị cao. Trong đó những báo cáo liên quan đến dòng tiền rất được chú trọng, đặc biệt trong bối cảnh tình hình tài chính có sự vận động rất nhanh và đòi hỏi tính quản trị chặt chẽ.

7. Kế toán công nợ phải trả

8.Phân hệ Quản lý, kế toán tài sản cố định – Công cụ dụng cụ

Quản lý tài sản cố định

 • Theo dõi tăng giảm tài sản theo từng nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành.
 • Tự động tính và hạch toán khấu hao TSCĐ theo nguồn vốn, mục đích sử dụng.
 • Dễ dàng quản lý tài sản theo nhóm, bộ phận, mục đích sử dụng, …
 • Tùy chọn dễ dàng phương thức tính khấu hao, cách lấy giá trị tính khấu hao, …
 • Cho phép điều chỉnh giá trị khấu hao từng thời kỳ cho phù hợp với yêu cầu quản lý, sản xuất.
 • Cuối tháng tự động phân bổ chi phí khấu hao tài sản cho từng bộ phận văn phòng, phân xưởng, công trình, sản phẩm.
 • Bảng tính khấu hao theo nguồn vốn và theo nhiều tiêu thức lựa chọn.
 • Bảng phân bổ khấu hao theo bộ phận, theo nguồn vốn, Bảng tổng hợp trích khấu hao tài sản.
 • Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản theo bộ phận, theo nguồn vốn, theo phương thức tăng giảm

Quản lý công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi các thông tin về CCDC: giá trị, giá trị đã phân bổ, giá trị còn lại, cơ cấu nguồn vốn hình thành, bộ phận sử dụng, người sử dụng …
 • Theo dõi các thay đổi về CCDC: điều chỉnh tăng, giảm giá trị; điều chuyển bộ phận sử dụng, giảm CCDC, CCDC bị hỏng.
 • Cho phép khai báo để tự động phân bổ CCDC và hạch toán vào các khoản chi phí; tự động kết nối với các phân hệ liên quan.
 • Các báo cáo về CCDC: Danh mục CCDC, báo cáo phân bổ CCDC.

9. Kế toán chi phí giá thành

 • Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Phương pháp trực tiếp, định mức, hệ số, hoàn nguyên, phân bước, hỗn hợp.
 • Tập hợp, theo dõi chi phí sản xuất cho từng sản phẩm, công trình hoặc nhóm sản phẩm, nhóm công trình … theo từng giai đoạn.
 • Khai báo giá thành kế hoạch, giá thành định mức, so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch, giá thành định mức để từ đó có được những phân tích sắc bén làm cơ sở để đề ra các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.
 • Tự động phân bổ, kết chuyển chi phí. Cho phép phân bổ chi phí chung theo nhiều tiêu thức.
 • Báo cáo: Thẻ giá thành, Bảng tổng hợp giá thành, Bảng tiêu hao nguyên vật liệu cho sản phẩm, Bảng chi phí tiền lương, BHXH, KPCĐ cho sản phẩm, Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản, Báo cáo giá thành công trình xây lắp, Báo cáo KQSXKD cho công trình xây lắp …

10. Báo cáo tài chính

 • ORACLE.ERP cung cấp một loạt các báo cáo phân tích số liệu của nhiều kỳ hạch toán kinh doanh khác nhau trên một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riêng. Người sử dụng có thể lựa chọn so sánh kỳ báo cáo là ngày, tuần, tháng, quý, năm và số kỳ so sánh là tùy ý. Có các báo cáo so sánh giữa các kỳ kế tiếp và cùng kỳ nhưng so sánh giữa các năm.
 • Chương trình tự động tổng hợp số liệu và lên đầy đủ các báo cáo tài chính giữa niên độ, báo cáo quyết toán năm theo các chế độ kế toán hiện hành và được cập nhật mẫu biểu báo cáo mới nhất khi có sự thay đổi.
 • Các báo cáo:
  • Bảng cân đối số phát sinh
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Thuyết minh báo cáo tài chính

Tham khảo thêm Phân hệ Quản trị sản xuất

This website uses cookies.