Quản trị sản xuất

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM ERP

Thời gian gần đây ERP là thuật ngữ được sử dụng một cách phổ biến. Có thể ai cũng có một số khái niệm căn bản về ERP là: Enterprise Resource Planning – Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp,

THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM ERP TẠI VIỆT NAM

THỊ TRƯỜNG PHẦN MỀM ERP TẠI VIỆT NAM

Ứng dụng ERP vào quản lý là một bước phát triển tất yếu sau nhiều năm các doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng các hệ thống phần mềm kế toán tài chính. Tuy nhiên, việc lựa chọn và ứng dụng ERP vẫn là vấn đề còn băn khoăn của các doanh nghiệp.